Ogólnoeuropejskie rozporządzenie RODO (GDPR)

POUCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(WYCIĄG Z DYREKTYWY)


Firma Energy Poland sp. z o.o. opracowała zgodnie z wytycznymi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

W niniejszym dokumencie podsumowujemy ważne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które udostępniasz w związku z naszą działalnością - sprzedaż, dystrybucja, promocja suplementów diety, edukacja i edukacja na temat zdrowego stylu życia. Pouczenie to jest częścią dyrektyw dotyczących ochrony danych osobowych, jest wiążące dla wszystkich pracowników spółki i jej partnerów. Określa cel zbierania danych osobowych i sposób ochrony prywatności naszych klientów, partnerów i pracowników.

Administrator Danych Osobowych:
Energy Poland sp. z o.o., ul. 11 Listopada 60, 43-300 Bielsko-Biała, produkty.energy

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych:
Izabela Tomaszczyk, dyrektor, izabela.tomaszczyk@energy.sk, 664 921 003

Zakres przetwarzania danych osobowych: Energy Poland sp. z o.o., przetwarza dane osobowe przekazane przez klienta za pomocą formularza rejestracyjnego elektronicznego lub pisemnego, lub w inny sposób, na przykład telefonicznie. Akcja rejestracyjna odbywa się w Klubach Energy - partnerach spółki, na stronie internetowej Energy Poland sp. z o.o. (produkty.energy), telefonicznie lub e-mailem.

Przetwarzane dane osobowe mogą obejmować w szczególności:
• Dane osobowe zwykłe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres domowy, numer telefonu.
• Dane osobowe wrażliwe lub kategoria specjalna (art. 9 rozporządzenia) nie są zbierane ani przetwarzane przez Energy Poland sp. z o.o.

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne przetwarzania: Dane osobowe klientów przetwarzane są w celu zapewnienia ich właściwego uczestnictwa w systemie, w celu zapewnienia klientowi wszystkich uzgodnionych usług, premii i korzyści, przyznawanie i naliczanie prowizji, dostarczanie biuletynu Vitae, newsletterów itp. Informacje są wykorzystywane głównie w komunikacji z klientem, w szczególności:
1. Podczas identyfikacji klienta w sieci dystrybucyjnej w celu uzyskania zniżki.
2. Do wewnętrznej komunikacji z klientem (na przykład wysyłanie biuletynów, automatyczne generowanie powiadomień o bonusach).
3. Do celów regularnego miesięcznego rozliczenia, w którym firma podsumowuje zakupy klienta, jego sieci i oblicza premie (RM).
4. W związku z wykonywaniem zobowiązań prawnych Energy Poland sp. z o.o. lub jeśli jest to konieczne w celu ochrony praw i uprawnień Energy Poland sp. z o.o. lub dla celów zgodnych z prawem interesów spółki lub innych osób (zgodnie z rozporządzeniem);

W niektórych przypadkach niektóre dane osobowe mogą znajdować się w zakresie nazwy używanej do publicznej prezentacji i do celów marketingowych przez Energy Poland sp. z o.o. w stosunku do istniejących lub potencjalnych klientów, w celu promowania zdrowego stylu życia i marketingu. Dotyczy to jednak wyłącznie wykładowców lub przyszłych wykładowców firmy i artykułów w periodyku Vitae. Dane osobowe będą wykorzystywane tylko wtedy, gdy Energy Poland sp. z o.o. w konkretnym przypadku udzielisz specjalnej uprzedniej zgody.

Źródła danych osobowych: Przetwarzane dane osobowe są uzyskiwane od klientów podczas rejestracji w Energy Poland sp. z o.o.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych: Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, a klient ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, całkowicie lub częściowo.

Zgoda może zostać wycofana w punkcie sprzedaży (Klubie Energy), ale także za pośrednictwem strony internetowej Energy (tj. Pierwotnie przyznanej) lub w formie pisemnego zawiadomienia przesłanego na adres Energy Poland sp. z o.o. lub na adres e-mail izabela.tomaszczyk@energy.sk.

Od daty powiadomienia przedsiębiorstwa o wycofaniu zgody firma może przetwarzać dane osobowe tylko z innego powodu prawnego, tj. w szczególności w wykonywaniu zobowiązań prawnych lub w celu ochrony praw i roszczeń prawnych opisanych powyżej.

Dane osobowe przetwarzane są: dane osobowe przetwarzane są bezpośrednio przez pracowników lub partnerów kontraktowych Energy Poland sp. z o.o., w formie pisemnej i elektronicznej.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez firmy, z którymi Energy Poland sp. z o.o. zawiera umowę na przetwarzanie danych osobowych (operatorzy). Są to wyłącznie firmy bezpośrednio zaangażowane w system Energy Poland sp. z o.o. takie jak firma księgowa, firma tworząca systemy informatyczne. Ponadto wszyscy partnerzy są związani umową do ochrony danych i pełnego zakazu jakiegokolwiek innego przetwarzania danych osobowych, zarówno dla Energy Poland sp. z o.o. jak i jej produktów lub marketingu.

Ujawnianie danych osobowych innym osobom: Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy szczególnych przepisów (np. Organom ścigania, sądom itp.) oraz firmom bezpośrednio zaangażowanym w system Energy Poland sp. z o.o. (operatorom), z którymi będziemy współpracować w zakresie udzielania wsparcia.

Aktualna lista firm bezpośrednio zaangażowanych w system Energy Poland sp. z o.o. (operatorów). zawarta jest w dyrektywach firmy i na korporacyjnej stronie internetowej firmy.

Za uprzednią zgodą klienta dane osobowe mogą być również udostępniane innym osobom lub publiczności w związku z publiczną prezentacją i działaniami marketingowymi firmy.

Okres, w którym klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielana na cały okres uczestnictwa klienta w Systemie Informacji Energy .
Okres, na jaki udzielana jest zgoda, kończy się również z chwilą wycofania zgody.
Rejestracja jest zazwyczaj przedłużana raz w roku poprzez zakup rozszerzenia rejestracji.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane podczas uczestnictwa Klienta w Systemie Informacji Energy. Po zakończenia uczestniczenia klienta w systemie, firma przechowuje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do przestrzegania przepisów prawno-księgowych (przepisy dotyczące rachunkowości i podatków).
Prawa zainteresowanych osób: w przypadku wniosku osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania tożsamości osoby, która będzie przetwarzać jej dane osobowe, lub żądania udzielenia dodatkowych informacji, takich jak w szczególności powiadomienie o specjalnym prawie (podstawa prawna) przetwarzania i dostarczania danych osobowych. Zainteresowana osoba ma również prawo, na pisemny wniosek operatora, do:
• w ogólnie zrozumiałej formie informacji o stanie przetwarzania swoich danych osobowych w systemie informacyjnym,
• w ogólnie zrozumiałej formie, dokładnych informacji o źródle, z którego uzyskano jego dane osobowe do przetwarzania,
• w ogólnie zrozumiałej formie, odpisu swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
• korygowania niepoprawnych, niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych, które są przetwarzane,
• likwidacji danych osobowych, jeśli został spełniony cel przetwarzania,
• likwidacji danych osobowych, które są przetwarzane, jeśli doszło do naruszenia prawa.


Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Dalsze informacje na temat praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Energy Poland sp. z o.o. ma na celu dostarczenie jak największej ilości klientów informacji w celu spełnienia praw wymienionych poniżej, ale także innych rozporządzeń Rady UE i UE nr. 2016/679 (w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych).

Energy Poland sp. z o.o. informuje, że:
- ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych,
- ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,
- podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – otrzymania Karty Klubowej.
- Pana/Pani dane osobowe NIE będą przetwarzane w sposób o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia).

Aktualna wersja OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (ostatnia aktualizacja 25 kwietnia 2018 r.) Jest zawsze publikowana na stronie internetowej spółki.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące, skontaktuj się z nami, chętnie Ci odpowiemy.

Lista procesorów danych osobowych pracujących z Energy Poland sp. z o.o.

Partnerzy stowarzyszeni (procesory) (obliczanie prowizji, wysyłanie informacji ...) Energy Poland sp. z o.o.
GRAWOL Usługi Biurowe

 Kluby ENERGY (dystrybucja produktów Energy):
 Klub Energy Bielsko-Biała (KE 223)
 Klub Energy Warszawa (KE 225)
 Klub Energy Białystok (KE 226)
 Klub Energy Katowice (KE 227)
 Klub Energy Kłobuck (KE 230)

                                                                                                                    

 

Klikając na przycisk udzielasz nam zgody na przetwarzanie danych osobowych.Udostępniajcie nas w mediach społecznościowych

Nigdy nie wątp w to, że mała grupa otwartych ludzi potrafi zmienić świat.
W rzeczywistości to jedyna rzecz, która go zmienia.