Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa warunki oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez: Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-Białej za pośrednictwem sklepu internetowego https://produkty.energy (dalej: „Sklepem Online”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  w Bielsku- Białej, nr KRS: 0000042131 usług nieodpłatnych drogą elektroniczną

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a) dystrybutora (Klub Energy)
b) Poczta Polska S.A.
4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych nadanych Klientowi podczas Rejestracji w Sklepie Online, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Online.
5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
8. Materiały – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych.
9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Online.
12. Sprzedawca – oznacza Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 11 Listopada 60, 43-300 Bielsko-Biała, regon: 072341009 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000042131, zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług pod Numerem Identyfikacji Podatkowej PL 9372290938, e-mail: energy.poland@energy.sk
13. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową, na której Sprzedawca prowadzi Sklep Online: https://energy.sk/pl
14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
15. Nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą.
16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą z uwzględnieniem Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu Online, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej.
2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Online było możliwe dla użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Online za pośrednictwem Strony Internetowej oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty e-mail.
4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta (sprzedaż premiowa), Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji. 
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola.
5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Online za pośrednictwem Strony Internetowej 24 godziny na dobę.
3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „KUP TERAZ” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
5. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e- mail informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
6. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient nie ma już możliwości zmiany treści Umowy sprzedaży, w szczególności rodzaju zamówionego Towaru (np. rodzaj, gramatura). Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę zgodnie z zawartą Umową sprzedaży.
7. Do każdego złożonego i zrealizowanego zamówienia Klient otrzymuje fakturę.

§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy) – tzw. przedpłata przed dostawą:
na adres Energy Poland Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60, nr konta bankowego:  47 1600 1462 1887 9650 7000 0001 w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko Zamawiającego i numer zamówienia
b) za pobraniem, płatność u Dostawcy przy dokonywaniu w dniu Dostawy.
3. Klient  powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni, jeżeli wybrał formę przedpłaty. 
4. W wypadku niewykonania zobowiązania przez strony umowy w terminie określonym, wynikającym z niniejszego regulaminu, Sprzedawca może w razie zwłoki Klienta odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego.
5. Darmowa dostawa zakupionych Towarów jest realizowana od kwoty 400 zł brutto
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych bądź wprowadzenia w nich zmian. Złożone zamówienia realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy kupna sprzedaży.
7. W przypadku zakupu towaru objętego promocją ograniczoną czasowo sprzedawca (w przypadku przedpłaty) oczekuje na zapłatę za towar maksymalnie do dnia wskazanego jako ostatni dzień promocji. Po przekroczeniu tej daty sprzedawca anuluje zamówienie klienta bez zachowania wymienionego w punkcie 3 7-dniowego terminu oczekiwania na płatność. 

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski  i Unii Europejskiej.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej liczony jest w dniach roboczych i wynosi od 1-10 dni roboczych (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych).
5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
7. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę.
8. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Reklamacja i rękojmia

1. Sprzedawca dostarcza Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Koszty wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Zamawiający.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem terminu ważności produktu.
5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
6. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza reklamacji.
7. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta.
8. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: energy.poland@energy.sk w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis problemu. Sprzedawca w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych . Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres Klienta jak i ponowna jego wysyłka na poprawny adres ponosi Zamawiający. 
10. Reklamacje ilościowe należy zgłosić maksymalnie do dwóch dni licząc od dnia odebrania przesyłki.

§ 8 Odstąpienie od Umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
Adres do zwrotu: Energy Poland Sp. z  o. o., ul. 11 Listopada 60, 43-300 Bielsko-Biała
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili dostarczenia Towaru.
3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone:
a) pisemnie na adres Sprzedawcy,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: energy.poland@energy.sk
Oświadczenie można złożyć na formularzu: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać.
6. Sprzedawca ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.
7. Koszty związane z odesłaniem zamówienia na adres Sprzedawcy ponosi Klient.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi koszty zwrotu Towaru zgodnie z art. 34 § 2 ustawy o prawach konsumenta.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 Usługi pozostałe

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Newsletter;
b) Prowadzenie Konta,
2. Usługi wskazane powyżej świadczone są 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej.
5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.
6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji po przesłaniu stosownej dyspozycji na adres energy.poland@energy.sk.
7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
8. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
9. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
7. Więcej o ochronie danych osobowych można przeczytać w zakładce Polityka Prywatności

§ 11 Postanowienia dodatkowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji do maksymalnie 30 dni jeśli zamówienia przekracza stany magazynowe utrzymywane dla danego produktu. O fakcie tym Sprzedawca zobowiązany jest zawiadomić Klienta w terminie dwóch dni roboczych i przedstawić przewidywany termin realizacji.
2. Jeżeli zamówienia nie będzie można zrealizować w całości tylko częściowo strony ustalą sposób realizacji zamówienia np. poprzez nadanie dwóch lub więcej przesyłek w terminach indywidualnie ustalonych, albo Klientowi będzie przysługiwać możliwość częściowego odstąpienia od umowy.
3. W przypadku realizacji zamówienia Towaru z adresem do doręczenia poza terytorium Polski, Sprzedawca w terminie dwóch dni roboczych powinien przedstawić koszt wysyłki zagranicznej oraz przekazać Klientowi numer konta do wpłaty.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.
2a.Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej sklepu. Zmiany regulaminu nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji, co do których obowiązują postanowienia Regulaminu aktualnego w chwili złożenia zamówienia.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu są przepisy prawa polskiego.
4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21. maja 2020r.

Udostępniajcie nas w mediach społecznościowych

Nigdy nie wątp w to, że mała grupa otwartych ludzi potrafi zmienić świat.
W rzeczywistości to jedyna rzecz, która go zmienia.